Khung trần chìm Basi

Qùa tặng
Tên gọi
Chiều dài
(mm)
 Độ dày
(mm)
Thanh chính
VTC – BASI 3050
3660mm ± 5 0.73mm ± 0.03
 Thanh phụ
VTC – Alpha/Basi 4000
4000mm ± 5 0.40mm ± 0.02
 Thanh viền tường
VTC – 20/22
3600mm ± 5 0.40mm ± 0.02