Khung trần chìm Tri-FLEX

Qùa tặng
Tên gọi
Chiều dài
(mm)
 Độ dày
(mm)
Thanh chính
VTC – Tri-FLEX 3812
C1 ± 5 1.15mm ± 0.05
 Thanh phụ
VTC – Tri-FLEX 5019
C1 ± 5 0.50mm ± 0.02
  Thanh phụ
VTC – Tri-FLEX 5019
C1 ± 5 0.50mm ± 0.02
 Thanh viền tường
VTC – 20/22
3600± 5 0.40mm ± 0.02