Khung trần nổi cao cấp EliteLINE

Qùa tặng
Tên gọi
Chiều dài
(mm)
 Độ dày
(mm)
Thanh chính
VT – EliteLINE 3600
3600mm 0.35mm ± 0.01
 Thanh phụ
VT – EliteLINE 1200
1200mm 0.35mm ± 0.01
 Thanh phụ
VT – EliteLINE 600
1200mm 0.35mm ± 0.01
 Thanh viền tường
VT – EliteLINE 18/18
3600mm 0.35mm ± 0.01