Khung trần nổi cao cấp SlimLINE

Qùa tặng

Tổ hợp sản phẩm SlimLINE

Tên gọi
Chiều dài
(mm)
 Độ dày
(mm)
Thanh chính
VT – SlimLINE 3600
3600mm 0.32mm ± 0.01
 Thanh phụ
VT – SlimLINE 1200
1200mm 0.32mm ± 0.01
 Thanh phụ
VT – SlimLINE 600
1200mm 0.32mm ± 0.01
 Thanh viền tường
VT  15/20
3600mm 0.4mm ± 0.02
 Thanh viền tường
VT  20/22
3600mm 0.4mm ± 0.02